Werkgevers lopen Loonkosten Voordeel mis.

09-04-2024

Werkgevers lopen Loonkosten Voordeel (LKV) mis omdat vso-pro jongeren stagevergoeding of vakantiewerk bij ze hebben gehad.

Werkgevers die een vso–pro leerling in dienst nemen na een succesvolle stageperiode, wacht in sommige gevallen een nare en kostbare verrassing. Stagelopen is een wezenlijk deel van het vso-pro onderwijs, succesvolle leerlingen lopen in hun eindtraject (klas 4 en 5) drie tot vier dagen stage in de week. Wanneer het bedrijf de stagiair een stagevergoeding heeft uitbetaald of wanneer de leerling vakantie- of weekeindwerk heeft gedaan vóórdat de indicatie banenafspraak is aangevraagd, krijgt het bedrijf géén Loonkosten Voordeel. Dit kan ze € 1,01 schelen aan belastingvoordeel per verloond uur.
Nu is de totale duur van LKV nog 3 jaar, maar in 2025 wordt deze hoogstwaarschijnlijk voor onbepaalde tijd.

Voorwaarde om gebruik te kunnen maken van de LKV:

  • in de periode van zes maanden voorafgaand aan de datum van indiensttreding waarvoor de aanvraag voor het loonkostenvoordeel wordt gedaan niet eerder bij de werkgever in dienstbetrekking (of betaalde stage) is geweest.
  • Naast bovengenoemde met betrekking tot de werknemer geldende voorwaarden, geldt voor de werkgever nog de voorwaarde dat hij moet beschikken over een geldige Doelgroep verklaring arbeidsgehandicapte werknemer*. Deze moet binnen 3 maanden na aanvang van de stage of het dienstverband worden aangevraagd.

Bij betaalde stage of een vakantie/weekeindbaantje besluit de belastingdienst de Doelgroep verklaring niet toe te kennen en geen LKV toe te kennen omdat er sprake is van een:
“fictieve dienstbetrekking”
Ontvangt de stagiair geen marktconforme stagevergoeding (regulier loon), dan is sprake van een fictieve dienstbetrekking. De werkgever hoeft dan geen premies werknemersverzekeringen te berekenen, maar wel loonbelasting/premies volksverzekeringen inhouden en werkgeversheffing ZVW betalen. Deze bedragen worden door het UWV gebruikt om de stageperiode te bestempelen als een dienstverband. Werkgevers die geen stagevergoeding hebben betaald, of die de jongeren binnen 3 maanden in dienst nemen hebben dit probleem niet en krijgen wel maximaal 3 jaar / € 2000,- per jaar LKV.
Loonkosten voordeel tijdens stage periode
Werkgevers die na dit verhaal nog een vso-pro stagiair willen, kunnen in het vervolg, omgedraaid bij aanvang van een stageperiode ervoor kiezen de Doelgroep verklaring aan te vragen om zo al tijdens de stageperiode gebruik te kunnen maken van de LKV, dan moeten ze natuurlijk wel een stagevergoeding uitbetalen.