Overbruggingsfinanciering toegekend

20-06-2022

Pro en vso scholen zorgen, in nauwe samenwerking met de partners in de regio, voor duurzame uitstroom voor al hun leerlingen, met daarbij passende nazorg en mogelijkheden voor verdere ontwikkeling.

Zij houden zich met de directe arbeidsmarkttoeleiding bezig en hebben nauwe contacten met allerlei partijen buiten het onderwijs, zoals arbeidsmarktregio’s, gemeenten, SBB, en natuurlijk werkgevers. Om de kansen bij uitstroom te vergroten zijn momenteel in veel arbeidsmarktregio’s netwerkcoördinatoren vso·pro aangesteld. Veelal worden de regiocoördinatoren gefinancierd met incidentele middelen van de scholen en/of uit de regio in de hoop dat vanuit de ministeries structurele financiering komt om deze netwerken voort te zetten.

Al enige tijd zijn de Sectorraad GO en Sectorraad Pro in gesprek met de beide ministeries (OCW en SZW) om te komen tot een landelijke en structurele aanpak van deze regionale netwerkcoördinatoren. De ministeries hebben daar, mede dankzij de stevige inzet van beide sectorraden, een positief besluit over genomen en stellen voor de periode vanaf 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022  de benodigde middelen ter overbrugging beschikbaar. Overigens wel met de nadrukkelijke kanttekening dat hiermee nog geen “hypotheek” genomen mag worden op structurele financiering. Zoals eerder aangegeven moet het kabinet daarover nog een besluit nemen. Dat wordt op z’n vroegst in de zomer verwacht. Of mogelijk zelfs daarna.

Maar tot die tijd zijn wij natuurlijk erg blij met dit tussenresultaat! Vooral omdat we daarmee de komende tijd door kunnen gaan met alle ingezette regionale en landelijke ontwikkelingen. En het is vooral goed nieuws voor alle betrokken scholen en hun leerlingen. Want er is nog genoeg te doen zoals we allemaal weten. Fijn dat we vooralsnog de ruimte voor krijgen om daar gezamenlijk de schouders onder te blijven zetten!