Maak kennis met Jennifer Westening

12-07-2023

Netwerkcoördinator Arbeidsmarktregio Amersfoort

Vorig jaar zomer verving Jennifer Westening een collega tijdens een themadag van het landelijk netwerk vso•pro en ze was eigenlijk meteen enthousiast. Sinds september 2022 vervult Jennifer zelf de functie netwerkcoördinator in de arbeidsmarktregio Amersfoort. “Deze regio ziet het belang van samen ontwikkelen. Er staat al een stevig netwerk, dat is een fijne start”, zegt Jennifer.

In de regio Amersfoort werkt de pro/vso projectgroep aan duurzame arbeidstoeleiding en de soepele overgang van school naar werk onder leiding van Anke Schouten. Deze projectgroep bestaat uit gemeenten en scholen, zowel directies als docenten. In maart jl. maakten de leden samen een transitiereis naar California. “De Amerikanen hebben echt een inclusievere maatschappij. Er wordt volop ingezet op doorontwikkeling. Minder betuttelend. Daar kunnen wij nog veel van leren”, aldus Jennifer.

Vol inspiratie kwam de projectgroep terug in Nederland. De reis zorgde voor commitment om verder samen te werken in de regio. Na de zomer krijgt de projectgroep een vervolg voor 3 jaar om met de input van de reis concrete doelen uit te werken. “Samen gaan we deze ontwikkeling aan, dat is een echte winst”, aldus Jennifer. Zaak is nu om de zogenoemde ‘gouden eieren’ die ze in California ophaalden te gaan vertalen naar de praktijk. Een voorbeeld hiervan is het PDP,  personal driven planning.

Dit is een aanpak waarbij jongeren worden ondersteund in het maken en uitvoeren van plannen wanneer zij hun korte-en lange termijndoelen bepalen. Hierbij ligt de regie helemaal bij de jongere. Het netwerk van de jongeren wordt actief ingezet om deze doelen te behalen. “We zagen bijvoorbeeld een jongen met syndroom van down zijn plan presenteren. In ons land hebben we een beschermende mindset. Zou hij/zij dat wel kunnen, vragen we ons al snel af.

In California is er een andere mindset, ze hebben daar hoge verwachtingen”, merkt Jennifer op. “Het PDP sluit aan op het paspoort voor succes en het IOP/OPP. Binnen de projectgroep is ervoor gekozen hier gevolg aan te geven in de regio Amersfoort.”

Jennifer Westening werkt inmiddels 16 jaar in het praktijkonderwijs. Momenteel als teamleider op PrO De Baander in Amersfoort. Hiervoor was ze jobcoach / mobiliteitscoach bij een organisatie buiten het onderwijs. “Het werken met deze doelgroep is nooit saai”, zegt Jennifer enthousiast.

De combinatie netwerkcoördinator naast haar functie bij PrO De Baander past haar prima. “Mijn blik wordt steeds breder. Inhoudelijk word ik gevoed met onderwerpen die naadloos aansluiten op de praktijk”, aldus Jennifer. “Goede voorbeelden uit andere regio’s zijn erg inspirerend. Verder is het mogelijk zelf zaken in te brengen waar je tegenaan loopt, zodat andere coördinatoren je weer verder kunnen helpen. Dat is ook heel waardevol.”

Er gaan al veel dingen goed in de regio Amersfoort. Er is spankracht. Vele instanties, gemeenten, scholen, stagecoördinatoren, maar ook directies weten elkaar te vinden en komen bij elkaar om thema’s te bespreken. Hier komen zeker al positieve resultaten uit voort, zoals een online routekaart ‘wie je moet hebben bij de gemeente waarvoor’ en de brochure ‘18 jaar en nu?’. Ook wordt er gewerkt met het paspoort voor succes. Een uitstroomdocument dat in een app wordt vormgegeven waardoor bij de uitstroom de werkgever, gemeente of MBO precies weet wie een leerling is, wat hij verwacht en wat hij nodig heeft.

“Wat echt beter kan is de samenwerking met het bedrijfsleven”, zegt Jennifer. “Binnen het landelijk netwerk zie ik andere regio’s waarin bedrijven volop meedoen en ook uitstroomwerkplekken creëren. Dat is zeker ook hier mijn ambitie. Denk bijvoorbeeld aan beschut werk, op dit moment stromen er bijna geen leerlingen uit naar beschut werk omdat de plekken er niet zijn. Ook is er veel onduidelijkheid over beschut werk bij de scholen.”

Met een inventarisatie bij de aangesloten scholen en de reeds opgedane kennis en ervaring in het project en landelijk netwerk heeft Jennifer voor zichzelf heel duidelijk waar de prioriteiten liggen. Ze is blij dat er een vervolg komt op het vso/pro project, maar het zal nog wel duidelijk moeten worden wat haar rol in het nieuwe schooljaar precies gaat zijn. “Gezien het belang dat de gemeente hecht aan onze doelgroep jongeren en het aantal uitnodigingen dat ik al heb ontvangen om in gesprek te gaan, sta ik hier heel positief in”, aldus Jennifer.

De functie netwerkcoördinator is nog vrij nieuw in de regio Amersfoort en ze wil niets liever dan deze écht borgen om alle vso•pro jongeren te leiden naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt. Allemaal, stuk voor stuk.
 
Op aanraden van Jennifer stellen we de volgende keer Marjon Hubers, netwerkcoördinator amr Rivierenland aan jullie voor.