Internetconsultatie Van school naar duurzaam werk

29-06-2023

Op de valreep voor de zomervakantie graag nog even jullie aandacht! Deze week is namelijk het wetsvoorstel ‘Van school naar duurzaam werk’ gepubliceerd.

Het doel van deze wet is het verbeteren van de begeleiding van jongeren met een risico op een afstand tot de arbeidsmarkt. De wet wil op deze manier de kansengelijkheid van deze jongeren bevorderen op hun vaak risicovolle weg naar duurzame economische zelfstandigheid.

We zien sinds 2015 dat de uitstroom vanuit vso en pro naar werk is toegenomen. Zo stromen bijvoorbeeld bijna alle jongeren uit het pro positief uit. Maar tegelijkertijd laten CBS-cijfers zien dat 37% van deze schoolverlater na 5 jaar geen werk meer heeft. Voor vso jongeren ligt dat percentage bijna twee keer zo hoog. Ironisch genoeg zijn soortgelijke tabellen ook opgenomen in de bijlagen bij het wetsvoorstel.

Vanuit deze achtergrond hebben de sectorraad PrO en de sectorraad GO in de aanloop naar dit wetsvoorstel voortdurend het belang van passende nazorg voor pro en vso benoemd. Tot grote verbazing en nog grotere teleurstelling is er voor pro en vso met betrekking tot nazorg en loopbaanbegeleiding echter niets opgenomen in het wetsvoorstel.

Het wetsvoorstel is afgelopen week voor internetconsultatie gepubliceerd. De input uit de internetconsultatie wordt gebruikt om het wetsvoorstel verder aan te scherpen. Hierbij dan ook het dringende verzoek aan jullie om massaal via deze internetconsultatie jullie geluid te laten horen. En vervolgens deze mail te delen met jullie relaties met het verzoek om ook te reageren.  Je komt via deze link bij de internetconsultatie:

https://www.internetconsultatie.nl/jeugdwerkgelegenheid/b1

Vervolgens tref je twee vragen aan. Kies bij het invullen vooral je eigen woorden maar om het makkelijk te maken hierbij per vraag wat teksten ter inspiratie.

Vraag 1

  • Goed dat de aanpak voor bestrijding van de jeugdwerkloosheid structureel geregeld gaat worden. Maar waarom heeft het vso en pro geen plek gekregen in deze wet? Noch inhoudelijk, noch budgettair.
  • Door schoolverlaters vso en pro niet mee te nemen zal van een integrale aanpak geen sprake zijn. Uitgerekend deze jongeren zijn het meeste gebaat zijn bij goede (loopbaan)begeleiding, ook na het verlaten van de school.
  • Kunnen we dit blijven organiseren op de schaal van de arbeidsmarktregio’s? Dat is de schaalgrootte waarop vso en pro scholen inmiddels georganiseerd zijn. Maar ook de werkgevers zijn over het algemeen goed aangesloten op de structuur van de Arbeidsmarktregio’s. We moeten vooral die aansluiting houden en uitbreiden.

Vraag 2

  • Uit alles blijkt dat het voorkomen van uitval door goede nazorg voor alle partijen beter is dan achteraf repareren van iets dat niet mis had hoeven te gaan. Vanzelfsprekend moet de nazorgtaak voor vso en pro rechtgetrokken worden met de taak voor loopbaanbegeleiding voor het mbo. En dan natuurlijk inclusief bijbehorende bekostiging voor de duur van één jaar. Bij uitbreiding van wettelijke taken hoort bijpassende bekostiging. Net als bij het mbo.
  • Als het beoogde doel het vergroten van de kansengelijkheid is, dan mag er geen onderscheid gemaakt worden tussen verschillende groepen jongeren. Vanuit dit beoogde doel moet het recht op nazorg gelden voor zowel de kwetsbare mbo student alsook de schoolverlaters uit het pro en vso. Anders werkt het de kansenongelijkheid juist in de hand.
  • Niet alleen de leerlingen hebben baat bij goede nazorg maar juist de werkgevers! Zij staan te springen om goede, betrouwbare werknemers. Maar dan moet de begeleiding wel goed geregeld zijn! Het liefst door job- of lifecoaches die de jongeren goed kennen. En dat zijn in veel gevallen de stagebegeleiders van de scholen. Zij hebben de relatie.
  • We hebben het hier over de groep jongeren met de kortste onderwijstijd maar de grootste ondersteuningsbehoefte! En juist voor die groep wordt naschoolse (loopbaan)begeleiding nu voor de zoveelste keer weer niet geregeld. Onbegrijpelijk.

Het klinkt wellicht wat overbodig maar het is écht in het belang van de leerlingen en schoolverlaters dat we nu zo veel mogelijk ons geluid laten horen. Alvast bedankt!