Beschut werk

13-12-2021

Een deel van de mensen met een arbeidsbeperking hebben vaak zoveel begeleiding en aanpassingen nodig om te kunnen participeren op de arbeidsmarkt, dat zij zijn aangewezen op een beschutte werkomgeving.

Gemeenten zijn er verantwoordelijk voor dat deze beschutte werkplekken er komen. Beschut werk is één van de instrumenten die een gemeente kan inzetten om mensen te laten participeren in de samenleving. Bij beschut werk gaat het om mensen die door hun beperking zoveel begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig hebben, dat niet van een werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt, ook niet met extra voorzieningen van gemeente of UWV.

De Programmaraad heeft in 2020 15 misvattingen onder de lopen genomen en daarbij ook een aantal tips geformuleerd voor een goede aanpak. Recentelijk heeft ook het UWV zijn licht laten schijnen op misvattingen rondom beschut werk.