Bericht van de Kwartiermaker

02-12-2021

Het gaat goed met de arbeidstoeleiding binnen het pro en vso. De afgelopen jaren zien we een stijgende trend van schoolverlaters die rechtstreeks doorstromen naar een plek op de arbeidsmarkt of het mbo. En we zien gelukkig ook dat steeds minder jongeren afhankelijk worden van een uitkering.

Vooral scholen die zich opstellen als netwerkorganisaties blijken daar succesvol in te zijn. Samenwerking is én blijft dus de sleutel tot succesvolle uitstroom. En dan bedoelen we niet alleen de samenwerking tussen pro en vso scholen onderling. Maar ook de samenwerking met de MBO’s, de werkgeversorganisaties, de (centrum)gemeenten en alle andere netwerkpartners. Dat is best een puzzel. En daar spelen inmiddels de netwerkcoördinatoren vso/pro een belangrijke rol.

Daar waar we een jaar geleden startten met 3, zijn er inmiddels 11 netwerkcoördinatoren. Ze zijn van én voor de scholen. Zij zorgen voor overzicht in het web van overlegtafels en programma’s. En voorkomen dat scholen ondersneeuwen in het tumult in de regio. En borgen dat vso en pro leerlingen meegenomen worden in de regionale aanpakken Jeugdwerkloosheid. Het aantal coördinatoren groeit. In nog eens 6 arbeidsmarktregio’s is inmiddels de zoektocht gestart naar de juiste kandidaat. In de overige 18 regio’s vinden gesprekken plaats met de scholen om samen met hen te ontdekken of én hoe een netwerkcoördinator vso/pro in hun regio van meerwaarde kan zijn. Het uiteindelijke streven is een landelijke dekkend netwerk van 35 samenwerkende coördinatoren vso/pro. En dat het liefst voor het eind van 2022.

Het is overigens niet de bedoeling om hiermee een extra overleglaag te creëren. In veel regio’s wordt namelijk al lang samengewerkt. In evenzoveel vormen en samenstellingen. We kunnen voortborduren op de al bestaande structuren en deze verfijnen. En de nog ontbrekende stukjes invullen. Zodat er uiteindelijk voor iedere pro en vso leerling een passende en duurzame uitstroombestemming is tegen het einde van hun schoolloopbaan. Met aandacht voor doorontwikkeling en begeleiding op maat.

Dát is het werkelijke doel van dit gezamenlijke initiatief van de Sectorraad Praktijkonderwijs en de Sectorraad GO. Het landelijke netwerk is een vorm om dat doel te bereiken. En daarmee een middel. Maar wel een mooi en krachtig middel. Dat blijkt onder meer uit de ontwikkelthema’s die we gezamenlijk aanpakken. Deze thema’s worden toegelicht in de onlangs verschenen  brochure die te vinden is op vsopro.nl. Via deze website wisselen we ook graag unieke en inspirerende voorbeelden van samenwerking. Soms heel groot en soms zo klein dat ze niet opvallen. Maar zeker de moeite van het delen waard zijn. Daar kunnen we dan een lichtje op schijnen. En dat past dan weer mooi in deze weken voor kerst.