‘Ik wijs op de successen, want we vergeten wel eens dat die er in overvloed zijn’

16-04-2022

Een good practice uit de regio Noord-Holland Noord.

De overgang van school naar werk loopt voor jongeren uit het praktijkonderwijs en speciaal voortgezet onderwijs niet altijd soepel. De kans op uitval, bijvoorbeeld in vergelijking met leeftijdsgenoten is groot.

Passende nazorg voor deze groep jongeren is daarom een belangrijk ontwikkelthema voor het vsopro. Hoe kunnen deze jongeren als zij eenmaal werken terugvallen op ondersteuning? In het hele land lopen hierover projecten en initiatieven.  Aan het woord Peer Scheepers. Hij coördineert ZoWh@t in West-Friesland; participatie voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt.

ZoWh@t in het kort

  • Als duidelijk is dat een jongere (16 t/m 27 jaar) een arbeidsbeperking heeft, afkomstig is van het vso-pro onderwijs of geen startkwalificatie kan halen, komt hij of zij in aanmerking voor een ZOWh@t traject.
  • ZOWh@t werkt in opdracht van de zeven gemeenten in West-Friesland, de trajecten worden uitgevoerd en gefinancierd door de gemeentes.
  • ZoWh@t bemiddelt tussen scholen en bedrijven. Ze helpt in de begeleiding van de jongere en bij de begeleiding van het subsidietraject (LKS) voor het bedrijf.
  • De jongere krijgt een begeleider toegewezen, vaak de voormalige stagebegeleider van school.ZOWh@t gaat op zoek naar een passende werkgever in het werkgeversnetwerk van de vso/pro scholen.
  • Bij de plaatsing wordt gebruikt gemaakt van de voorzieningen uit de Participatiewet, zoals loonkostensubsidie en jobcoaching.

Peer Scheepers van stichting Trigoon Noord Holland Noord:

“Een kleine tien jaar geleden bleek dat een groot aantal oud-leerlingen uit het vso-pro na een tijd werken toch werkloos werd. Vooruitlopend op de participatiewet startten we de pilot ZoWh@t. Een succes, want de pilot werd omgezet naar een onafhankelijke en non profit-organisatie en begeleidde sindsdien al ruim vijfhonderd jongeren naar werk.”

“We opereren als een werkbedrijf in opdracht van de West-Friese gemeenten en zijn de centrale hub tussen de oud-leerling met de hulp- en werkvraag, scholen en de werkgevers. Wat dus uniek is aan ZoWh@t  is dat we niet werken vanuit een school maar wel samen met scholen. We zijn onafhankelijk. Een luxe! We kijken goed naar de jongere; wat is zijn behoefte op dit moment? We willen weten welke hulpvragen er spelen, welke structuur er nodig is en hoe school daarin een rol kan spelen.”

“Diezelfde onafhankelijke positie hebben we naar bedrijven. Bedrijven goed helpen en begeleiden in bijvoorbeeld de subsidieaanvraag is essentieel. Er zijn genoeg middelen en potjes. Het is belangrijk ze erop te wijzen en ermee te helpen. We laten zien dat zij een waardevolle medewerker krijgen én er financieel niet op achteruit gaan. Ik wijs altijd op de successen, want we vergeten wel eens dat die er in overvloed zijn.”

“Voor mij maakt het een verschil dat ZoWh@t werkt in opdracht van de gemeenten. Daarmee kunnen we de kwetsbare oud-leerling langer helpen dan vanuit de schoolsetting. Daarnaast hebben we door de samenwerking met de gemeenten en het RMC zicht op elkaars voorzieningen en aanbod. Dat lijntje moet je niet onderschatten. Nazorg van vso-pro leerlingen draait om kwetsbare jongeren, hun werk, ambitie en toekomst. Tegelijkertijd moet je weten waar de potjes zijn en hoe de bekostiging draait. Omdat wij weten waar de middelen zijn en de mensen bij de gemeenten kennen die hierover gaan, schakelt dat echt een stuk makkelijker.”

“Onze motivatie is oud-leerlingen uit het vso-pro tot hun 27ste te begeleiden op de arbeidsmarkt. Maar als hun hulpvraag erom vraagt, kan dat langer zijn. Sommige werknemers hebben nu eenmaal een intense hulpvraag, ze verdienen allemaal een toekomst in een betaalde baan. Door goed samen te werken en dicht op die oud-leerlingen te zitten, werpt die nauwe samenwerking vruchten af.”

Meer informatie over de regio Noord-Holland Noord en contactgegevens, kijk hier.