‘De bedoeling is dat we problemen niet oplossen, maar voorkomen’

19-04-2022

Een good practice uit de regio Midden-Utrecht.

De overgang van school naar werk loopt voor jongeren uit het praktijkonderwijs en speciaal voortgezet onderwijs niet altijd soepel. De kans op uitval, bijvoorbeeld in vergelijking met leeftijdsgenoten is groot.

Passende nazorg voor deze groep jongeren is daarom een belangrijk ontwikkelthema voor het vsopro. Hoe kunnen deze jongeren als zij eenmaal werken terugvallen op ondersteuning? In het hele land lopen hierover projecten en initiatieven. Het Landelijk Kwartiermakerschap deelt een aantal best practices. Lees hier wat de ervaringen zijn met de pilot Lifecoach voor oud-leerlingen uit het vso-pro.

Wat doet de Lifecoach SchoolWerkt?

  • Vanuit SchoolWerkt worden de jongeren die uitstromen uit het vso-pro onderwijs nauwkeurig gevolgd omdat zij kwetsbaar zijn in het vinden en behouden van werk.
  • Er wordt een begeleidingsaanbod ontwikkeld en ingevoerd voor jongeren tot 23 jaar voor een goede overgang naar duurzaam werk, een (leer)werkplek of stage.
  • Om de jongeren extra ondersteuning te bieden, wordt via een pilot onderzocht of een lifecoach tot een doorbraak kan leiden
  • De lifecoach wordt vormgegeven met sessies van professionals uit verschillende organisaties (van het onderwijs en gemeenten, maar ook Werk & Inkomen, en het UWV)
  • De pilot wordt ingezet binnen de subregio’s van de RMC (Regionaal meld- en coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten)

Hennie van den Boorn, netwerkcoördinator vso-pro regio Utrecht Midden, over het project Lifecoach in Utrecht

“Ik hoorde onlangs de beroemde hersenonderzoeker Erik Scherder iets verontrustends vertellen: ‘Kinderen uit lagere sociale milieus hebben op hun derde jaar al een cognitieve achterstand.’ Ik schrok er behoorlijk van, want dit zijn juist de meeste kinderen die wij zien uitvallen. Maar hij zei ook iets bemoedigends: ‘De hersenontwikkeling gaat door tot je dertigste. Met veel warmte, liefde en aandacht komt het goed. En dat is precies waar het Lifecoach project om draait.”

“Niet iedere jongeren beschikt over het zelfvertrouwen, de competenties en de vaardigheden om zelfstandig school af te maken, een stage of baan te vinden en die ook te behouden. Soms is de problematiek die zij ervaren in hun leven ook te groot. Als ze, om wat voor reden dan ook, geen startkwalificatie hebben wordt het vinden van werk een enorme opgave. Wat dan het verschil maakt, is of ze bij de hand genomen worden. De basis voor het werk van een lifecoach is gebaseerd op de relatie met de jongere.”

“Sommige jongeren zijn geholpen met wat informele steun, anderen hebben echt meer nodig. Zo’n oplossing is een lifecoach, de pilot die we opzetten met het RMC, het regionaal meld- en coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten. De lifecoach wordt aan de bestaande zorg in school toegevoegd, het is een informele begeleider die tot een doorbraak kan leiden voordat een oud-leerling uitvalt.”

“De lifecoach kijkt samen met docenten op school welke leerlingen zoveel problematiek op hun bord hebben liggen dat ze behoefte hebben aan extra steun van de lifecoach. Belangrijk, want alleen zo kan hij pro-actief zijn en preventief werken. De bedoeling is dus dat we problemen niet oplossen, maar voorkomen. Zien we een probleem ontstaan op het gebied van arbeid, dan kan de jobcoach worden ingeschakeld. Is er sprake van schuld, dan schakel je door naar ouders of hulpverlening. Alle leefgebieden zijn belangrijk in het laten slagen van jongere. En je moet er op tijd bij zijn en niet pas in actie komen als het misgaat.”

Meer informatie over de regio Midden-Utrecht en contactgegevens, kijk hier.